Oilon Oy:n myyntiehdot yritysasiakkaille

Oilon Oy:n yritysasiakkaita koskevat yleiset myyntiehdot 1.10.2021 alkaen

1. YLEISTÄ

1.1. Soveltamisala

Oilon Oy:n (jäljempänä myyjä) yleisiä myynti-, toimitus- ja takuuehtoja (jäljempänä myyntiehdot) sovelletaan Oilon Oy:n yritysasiakkaan (jäljempänä ostaja) tilauksiin Oilon Oy:ltä tai sen osoittamalta samaan konserniin kuuluvalta yhtiöltä (jäljempänä myyjä, asiakas ja myyjä jäljempänä yhdessä osapuolet) sekä tilauksen perusteella myyjän tavaroiden toimituksiin Suomessa. Näitä myyntiehtoja ei sovelleta asiakkaaseen, kun asiakas on kuluttajansuojalain (20.1.1978/38, jäljempine muutoksineen) 4 §:ssä määritelty kuluttaja. Myyntiehdot ovat voimassa toistaiseksi. Oilon Oy:llä on oikeus päivittää näitä myyntiehtoja, jolloin päivitettyjä myyntiehtoja sovelletaan niiden voimaantulon jälkeen tehtyihin tilauksiin. Kulloinkin voimassa olevat myyntiehdot ovat saatavilla Oilonin verkkokaupan sivustolta osoitteesta www.shop.eu.oilon.com. Verkkokaupan kautta tehtyihin tilauksiin sovelletaan lisäksi verkkokaupan käyttöehtoja.

Ostaja hyväksyy nämä myyntiehdot tilaamalla tuotteita myyjältä joko verkkokaupassa tai muuten kirjallisesti. Ostajan yleisiä ehtoja tai ostajan tilaukseen tai hyväksyntään liittämiä erityisehtoja ei sovelleta eivätkä ne sido myyjää, ellei myyjä ole niitä nimenomaisesti kirjallisesti hyväksynyt.

1.2. Asiakkaat

Yritysasiakkuuden edellytyksenä on, että ostajalle on avattu Oilon Oy:ssä käteis- tai luotollinen asiakastili. Mikäli tarjouksen tai tilauksen summa ylittää ostajalle määritellyn luottorajan, on luottoehdoista sovittava erikseen. Asiakastiliin ja sen käyttöön sovelletaan sitä koskevia ehtoja.

2. TARJOUS, HYVÄKSYNTÄ JA HINTA

2.1. Tarjouksen voimassaolo

Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksissa mainitun ajan välimyyntivarauksin. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien.

2.2. Sopimuksen syntyminen

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

2.3. Hinnat

Hinnoittelun perustana käytetään varastotuotteissa tilauspäivänä voimassa olevia myyjän verottomia hintoja tai osapuolten erikseen sopimia hintoja. Muiden kuin varastotuotteiden osalta sovelletaan hinnaston hintaa tai kussakin tapauksessa erikseen sovittavaa hinnoittelua. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

2.4. Muutokset hintaan

Myyjällä on oikeus tarkistaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, raaka-aineiden hinnat, tuontimaksut tai muut myyjästä riippumattomat kustannukset, maksut, verot tai veronluontoiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää ja kyseinen muutos vaikuttaa suoraan sopimuksen kohteena olevien tavaroiden hintaan tai niiden toimittamiseen liittyviin kustannuksiin. Ulkomaisen tavaran osalta hinta on sidottu myyjän tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ilmoittamaan valuuttakurssiin taikka muutoin tarjouksen antopäivänä voimassa olleeseen Euroopan Keskuspankin valuuttakurssiin.

3. VERKKOKAUPPA

Näitä myyntiehtoja sovelletaan ostajan tekemiin tilauksiin myyjän Oilon Webshop-verkkokauppasta (”Oilon Webshop”). Oilon Webshop-palvelut ovat osa Oilon Internet-palvelua ja näiden myyntiehtojen lisäksi Oilon Webshop-palveluiden käyttöä koskevat Oilon Webshop-palveluiden käyttöehdot sekä Oilon-konsernin www-sivujen käyttöehdot.

Oilon Webshop on ensisijaisesti tarkoitettu poltin- ja lämpöpumpputekniikan virallisen asennuspätevyyden omaaville ammattilaisille. Katso kohta 6.1 Turvallisuus

4. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen ja tavaraan liittyvine palvelumaksuineen on maksettu. Vaaranvastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ostajalle tai rahdinkuljettajalle, ellei toimituslausekkeesta muuta johdu.

5. TAVARAN TOIMITUS

5.1. Toimitusaika

Toimitusaika määräytyy myyjän verkkokaupassa ilmoittaman toimitusajan mukaan. Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a) sopimuksen voimaantulopäivästä, b) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta tai c) toimituksen kannalta välttämättömien tietojen antamisesta myyjälle ostajan toimesta.

5.2. Toimitusehdot

Kotimaan kaupassa myyjä järjestää tavaroiden toimituksen ostajan lukuun ostajan ilmoittamaan määräpaikkaan, ellei toisin ole sovittu. Toimituksesta aiheutuneet kustannukset veloitetaan ostajalta Oilon Oy:n palveluhinnaston mukaisesti. Mikäli tavaran kuormasta purkaminen edellyttää tavanomaisesta poikkeavia nostolaitteita, ostajan pitää huolehtia tästä omalla kustannuksellaan.

5.3. Pakkaukset ja ainestodistukset

Hinnat sisältävät tavaroiden pakkauskustannukset. Tavaran pakkaukset ja suojauskustannukset veloitetaan ostajalta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Ainestodistuksista, jotka koskevat varastosta toimitettavia tavaraeriä veloitetaan erillisen Oilon Oy:n palveluhinnaston mukaan.

5.4. Rahdit

Rahdit veloitetaan erillisten Oilon Oy:n palveluhinnastossa kuvattujen rahtiveloitusperusteiden mukaisesti. Käteiskaupassa kotimaan rahti hinnoitellaan ja veloitetaan suoraan käteismaksun yhteydessä.

5.5. Vakuutus

Elleivät osapuolet toisin sovi kirjallisesti etukäteen, vastaa myyjä toimitusten vakuuttamisesta silloin, kun myyjä järjestää tuotteiden toimituksen.

5.6. Viivästys

Myyjän tai ostajan on ilmoitettava toisilleen viipymättä, mikäli myyjä tai ostaja tulee viivästymään suoritusvelvollisuuksiensa täyttämisessä. Samalla on ilmoitettava viivästyksen syy ja uusi toimitusaika. Ostajalla ei ole viivästystapauksessa oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Mikäli ostaja ei kahden (2) arkipäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan reklamoi myyjän ilmoittamasta uudesta toimitusajasta, ei ostajalla ole oikeutta sopimuksen purkamiseen kohdan 5 nojalla.. Mikäli myyjä on antanut ainoastaan arvioidun toimitusajan, pyrkii myyjä toimittamaan tavaran antamansa arvion mukaisesti, mutta myyjä ei tällöin vastaa siitä, että toimitus tapahtuu arvioidun toimitusajan mukaisesti. Myyjä ei myöskään ole vastuussa viivästyksestä, jos viivästys johtuu myyjän tavarantoimittajasta.

6. TURVALLISUUS, TUOTTEET, VIRHE JA TAKUU; VASTUUNRAJOITUS

6.1 Turvallisuus

Oilonin myymät varaosat ja laitteet on tarkoitettu ammattilaisten asennettavaksi. Useiden laitteiden ja varaosien asennus, käyttöönotto tai huolto ovat luvan varaista toimintaa ja edellyttävät osoitettua pätevyyttä ja rekisteröitymistä. Vaatimukset Nämä liittyvät sähköturvallisuuteen, poltinlaitteiden ja niiden pottoaineiden käytön ja käsittelyn turvallisuuteen ja kylmäaineturvallisuuteen mutta kuitenkaan rajautumatta vain näihin. Lainsäädännön ja viranomaisten vaatimustan noudattaminen on ostajan vastuulla. Suomessa ostaja saa tietoa turvallisuusvaatimuksista ja asennuspätevyyksista Tukesilta ja Tukesin rekistereistä löytyy hyväksytyt asennusliikkeet paikkakunnittain. Myyjä ei vastaa muusta kuin toimitetun tuotteen oikeellisuudesta sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen kohdan 6.3. mukaisesti.

6.2. Tuotetiedot ja tekniset asiakirjat

Varaosien Tuotetiedot ovat saatavissa alkuperäisen valmistajan verkkosivulta. Laitteiden tuotetiedot ovat saatavissa myyjän verkkosivuilta.

Oikeudet luovutettaviin teknisiin asiakirjoihin kuten kuviin, piirustuksiin, laskelmiin ja muihin asiakirjoihin kuuluvat myyjälle tai sen sopimuskumppaneille ja ostaja sitoutuu olemaan jäljentämättä niitä ja käyttämään niitä yksinomaan tarjouksen käsittelemiseksi, toimituksen toteuttamiseen liittyvässä tarkoituksessa taikka tavaroiden käyttämiseksi niiden tarkoituksen mukaisesti.

6.3. Tavaran ominaisuudet

Tavaroiden tulee toimitusajankohtana täyttää voimassa olevien lakien ja säädösten vaatimukset. Mikäli näissä tapahtuu muutoksia myyjän antaman tarjouksen jälkeen, tulee tilauskohtaista sopimusta muuttaa, mikäli muutos vaikuttaa kustannuksiin, toimitusaikaan tai muihin sopimusolosuhteisiin. Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen ja toimitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Mikäli ostaja luovuttaa tavaran kuluttajakaupassa tai osana kuluttajapalvelua, on ostaja yksinomaisessa vastuussa kuluttajalainsäädännön määräyksien noudattamisesta.

6.4. Laadunvarmistus

Myyjällä on sertifioitu laatujärjestelmä.

6.5. Vastaanotto-, asennus- ja käyttötarkastus

Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, että toimitus vastaa rahtikirjaan merkittyä kollimäärää ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Kuljetusvahingosta ja puutteesta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle sekä tehtävä merkintä rahtikirjaan ja asianmukainen reklamaatio myyjälle. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksamasta laskua. Mikäli ostaja on kirjallisesti erillisellä sopimuksella määrännyt, että myyjä ei vakuuta toimitusta asiakkaan lukuun, on ostaja mahdollisessa reklamaatiotilanteessa suoraan yhteydessä rahdinkuljettajaan. Jos toimitus ei ole lähetysluettelon mukainen on siitä tehtävä asianmukainen reklamaatio seitsemän (7) arkipäivän kuluessa myyjälle. Tavaran asennusta suorittaessa asentajan tulee suorittaa tavaralle normaalimenettelyn mukainen asennus- ja käyttötarkastus ennen sen asentamista tai kiinnittämistä sekä varmistua siitä, että asennettu tavara on virheetön ja toimii kuten on tarkoitettu ja tavara soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen.

6.6. Takuu

6.6.1. Yleistä

Ellei tuotekohtaisissa takuuehdoissa ole muuta ilmoitettu, myyjä vastaa tavaroissa toimitushetkellä olleista materiaali- ja valmistusvirheistä näiden myyntiehtojen takuuta koskevien ehtojen mukaisesti.

Takuuaika on ilmoitettu tuotteen mukana toimitettavissa asiakirjoissa tai tuotteen valmistajan internetsivuilla. Varaosien takuuaika on 6 kk toimituspäivästä laskien, ellei myyjä ole muuta erikseen ilmoittanut. Mikään takuu ei kuitenkaan koske kulutustarvikkeita, joille valmistaja ei ole erikseen myöntänyt takuuta.

Myyjällä on oikeus valintansa mukaan joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara tai myöntää alennus tavaran hinnasta. Takuu on voimassa, jos tavaraa on käytetty huolellisesti sen käyttötarkoituksen ja käyttöehtojen mukaisesti.

Outlet-tuotteet eivät kuulu takuun piiriin.

6.6.2. Takuun rajoitukset

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan muita välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, virheellisestä varastoinnista tai käytöstä, huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai loppukäyttäjän laiminlyönnistä. Myyjä ei myöskään vastaa virheestä, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden (suunnitelmat ja ohjeet, raaka-aine, rakenne, työ- tai valmistusmenetelmä) noudattamisesta. Tuotetakuu ei koske kuljetuksen aikana tapahtunutta vauriota ja takuu päättyy välittömästi, mikäli tuotetta muutetaan ilman myyjän kirjallista suostumusta. Ostajan tulee toimittaa myyjän pyynnöstä viallinen tuote tai viallinen osa myyjälle. Tuotteen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tuotteen takuuaikaa.

6.6.3. Takuuseen perustuvat vaatimukset

Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä myyjälle kirjallisesti takuuaikana ja seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on havaittu. Jälleenmyyjän harjoittamassa kuluttajakaupassa on takuuseen perustuva vaatimus esitettävä takuuaikana ja kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on ilmennyt.

6.7. Tuotteen aiheuttama henkilö- tai esinevahinko

Myyjä ei vastaa toimittamansa tuotteen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus. Myyjä ei myöskään vastaa toimittamansa tuotteen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu ostajan valmistamaan tuotteeseen tai ostajan valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen. Myyjä vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö- ja/tai esinevahingosta, mikäli myyjä on vastuussa vahingosta tuotevastuulain mukaisesti.

6.8. Vastuunrajoitus

Myyjä on velvollinen korvaamaan ainoastaan näissä toimitusehdoissa todetut ostajalle aiheutuneet välittömät vahingot. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan muita välittömiä vahinkoja ja myyjän vastuu toimituksesta on rajoitettu kaikissa tapauksissa toimituksen arvoon. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle välillisiä vahinkoja.

7. KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN, VAKUUDET JA PALAUTUKSET

7.1. Kauppahinnan maksaminen

Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se neljätoista (14) pv netto. Maksuaika lasketaan toimituspäivästä. Lasku on suoritettava myyjän tilille käyttäen laskulle merkittyä viitetietoa. Mikäli lasku joiltakin osin on virheellinen, se on virheettömältä osaltaan kuitenkin maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli yksikin laskuista on erääntynyt ja jäänyt maksamatta, tai mikäli ostaja on haettu yrityssaneeraukseen, konkurssiin, tai mikäli ostaja on muutoin maksukyvytön, kaikki laskut myyjältä ostajalle erääntyvät heti maksettaviksi laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta, jos myyjä niin kirjallisesti vaatii. Ostajan on maksettava lasku tämän sopimuksen mukaisesti, vaikka ostaja riitauttaisi toimituksen. Käteisasiakastilin omaava ostaja maksaa myymälässä tehdyt ostokset yleisimmillä maksu- ja luottokorteilla. Luotollisen asiakastilin omaava ostaja maksaa myyjän verkkokaupan kautta tehdyt tilaukset laskulla tai niin valitessaan tuotteen tilauksen yhteydessä. Lisäksi luotollisen asiakastilin omaava ostaja voi maksaa ostokset yleisimmillä maksu- ja luottokorteilla myymälässä tai verkkokaupassa. Käteistillinen ostaja maksaa verkkokaupan kautta tehdyt tilaukset aina tilauksen yhteydessä. Maksamisen voi suorittaa verkkokaupassa yleisimmillä maksu- ja luottokorteilla. Myyjän maksunvälittäjänä maksu- ja luottokorttimaksuissa toimii Paytrail Oyj.

7.2 Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta
www.paytrail.com

7.3. Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään kuudentoista (16) prosentin viivästyskorko tai korkolain mukainen viivästyskorko, kumpi edellä mainituista korkokannoista on korkeampi. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Maksun viivästyessä suoritettu maksu vähennetään ensisijaisesti kertyneestä korosta ja sen jälkeen erääntyneistä palkkioista, kuluista ja pääomasta edellä mainitussa järjestyksessä, ellei myyjä ilmoita toisin.

7.4. Paperilasku- ja pientoimituslisä

Myyjällä on oikeus lisätä ostajalle lähetettäviin paperilaskuihin paperilaskuveloitus 5,00 euroa per lasku. Myyjä veloittaa 10 euroa käsittelykuluna kotimaan toimituksille, joiden arvo on alle 100 euroa (alv 0).

7.5. Vakuudet ja myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämän jälkeenkin vakuuden kauppahinnan maksamisesta tai olemassa olevan vakuuden määrän korottamista, mikäli on perusteltuja syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus olla toimittamatta tavaroita, jos (i) ostaja ei ole maksanut erääntyneitä myyjän ostajalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan, (ii) ostaja ei ole toimittanut sovittua tai myyjän vaatimaa vakuutta tai (iii) ostajan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. Myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita jatkuu niin kauan kunnes edellä mainitut asiat ovat korjaantuneet. Myyjällä on oikeus pidättäytyä tavaroiden toimittamisesta myös siinä tapauksessa, että ostajan edellä kerrotut laiminlyönnit koskevat myyjän ja ostajan välillä solmittua aikaisempaa sopimusta. Ostajalla ei ole oikeutta esittää tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia.

7.6. Tavaran palautukset

7.6.1. Varastokauppa

Myyjän varastovalikoimassa olevien tavaroiden palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyjän edustajan kanssa ja palautuksen on tapahduttava välittömästi sopimuksen jälkeen. Myyjä ei suorita hyvityksiä ilman sopimusta palautetuista tavaroista. Tavarapalautuksen hyväksymisen ehtona on, että tavara pakkauksineen on palautettaessa täysin virheetön. Ostaja vastaa tavaran palautuksesta toimittaneelle varastolle. Hyväksytyn tavarapalautuksen hyvitysarvosta vähennetään 25 %, kuitenkin vähintään kolmekymmentä (30) euroa (alv 0 %) käsittely- ym. kustannusten kattamiseksi. Myyjän kanssa sovitussa palautuksessa tulee viitata myyjältä saatuun palautusviitenumeroon hyvityksen saamiseksi. Asiakkaalle erikseen hankittavia tai Asiakkaan toiveiden mukaan mitattavia tai muutoin käsiteltäviä tuotteita ei oteta palautuksina vastaan.

8. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

8.1. Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä tekemän kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai mikäli myyjästä johtuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa eikä myyjä toimita tuotteita kohtuullisessa ajassa ostajan tekemästä kirjallisesta huomautuksesta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus kyseiseltä virheelliseltä tai viivästyneeltä osaltaan. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja ei saa purkaa kauppaa. Ostajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, mikäli myyjän toimitus viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli yhdeksänkymmentä (90) päivää.

8.2. Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahinnan maksu tai osa siitä viivästyy eräpäivästään, myyjällä on oikeus valintansa mukaan purkaa kauppa kokonaisuudessaan tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla. Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa kaikki ostajan kanssa tehdyt kauppasopimukset, jos ostaja asetetaan tuomioistuimen päätöksellä yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tai jos ostaja on muutoin todistettavasti maksukyvytön. Todisteena ostajan maksukyvyttömyydestä voidaan pitää hakemusta ostajan asettamisesta yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tai otetta ulosottorekisteristä, jonka perusteella myyjän on kohtuullista olettaa ostajan laiminlyövän sopimussuhdetta koskevan suoritusvelvollisuutensa. Todisteena maksukyvyttömyydestä voidaan pitää myös aiemman tilauksen suoritusvelvollisuuden laiminlyöntiä, mikäli myyjä ei ole vastaanottanut ostajalta suoritusta viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa suorituksen eräpäivästä.

8.3. Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnonmullistus, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, pandemia, epidemia, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen tai muu sellainen este estää sopimuksen täyttämisen tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jäämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä välittömästi sen ilmaannuttua ostajalle, ja osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli myyjän ylivoimainen este on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään kuusi (6) kuukautta.

9. MUUT EHDOT

9.1. Muutokset sopimukseen

Osapuolet voivat muuttaa myyntiehtoja tai tilauskohtaista sopimusta vain yhdessä kirjallisesti sopimalla, ellei tilauskohtaisessa sopimuksessa tai näissä myyntiehdoissa ole muuta sovittu.

9.2. Alihankkijat

Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijoita sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. Myyjä vastaa ostajaa kohtaan alihankkijoiden suorituksesta kuten omastaan.

9.3. Salassapito

Ostaja sitoutuu olemaan paljastamatta kolmansille osapuolille myyjän tarjousta, tilausvahvistusta tai muuta myyjän ostajalle luovuttamia ei-julkisia tietoja, asiakirjoja tai muita dokumentteja. Ostajan salassapitovelvollisuus ei koske tietoa, (i) joka on julkista tai tulee julkiseksi ilman, että ostaja siihen teollaan tai laiminlyönnillään vaikuttaa; (ii) joka on todistettavasti ostajan laillisessa hallinnassa ennen tiedon paljastamista ja jota tietoa ostaja ei ole saanut myyjältä suoraan tai välillisesti; (iii) jonka ostaja on todistettavasti kehittänyt itsenäisesti; tai (iv) joka on paljastettava ostajaa velvoittavan lainsäädännön tai viranomaismääräyksen perusteella, jolloin ostajan tulee kuitenkin ilmoittaa myyjälle tiedonluovutuksesta, sen perusteista ja sisällöstä myyjälle, mikäli se on lainsäädännön perusteella mahdollista.

10. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja ostajan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Siltä osin kuin näissä yleisissä toimitusehdoissa ei ole toisin sovittu, noudatetaan Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja 2010. Myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Päijät-Hämeen käräjäoikeus.