Oilonin verkkokaupan käyttöehdot

Oilon Webshop-palveluiden käyttöehdot, Oilon Oy, 28.10.2021

1. SOVELTAMISALA

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Oilon Oy:n (myöhemmin ”Oilon”) Oilon Webshop-verkkokauppaan (”Oilon Webshop. Oilon Webshop-palvelut ovat osa Oilon Internet-palvelua ja näiden käyttöehtojen lisäksi Oilon Webshop-palveluiden käyttöä koskevat Oilon-konsernin www-sivujen käyttöehdot.

Näillä käyttöehdoilla ei miltään osin muuteta kulloinkin voimassa olevia Oilonin asiakastiliehtoja, joita sovelletaan asiakkaan asiakkuuteen ja asiakastiliin, sekä Oilonin yleisiä myyntiehtoja, joita sovelletaan tavaroiden tilaukseen ja toimitukseen.

2. KÄYTTÖOIKEUS

Asiakas voi selata Oilon Webshopin sivuja ilman verkkokaupan käyttäjätunnusta, jolloin asiakkaalle esitettävä tieto on rajoitettua ja käyttöä koskevat edellä mainitut Oilon-konsernin www-sivujen käyttöehdot. Oilon Webshop yrityspalveluiden käyttö edellyttää Oilonin laskutustiliasiakkuutta. Oilon voi halutessaan kieltäytyä antamasta käyttöoikeutta asiakkaalle tai asiakkaan puolesta Oilon Webshop-palveluita käyttäville asiakkaan työntekijöille tai muille henkilöille (”Käyttäjät”) ja peruuttaa, rajoittaa tai muuttaa aiemmin annettua oikeutta perustellusta syystä tai muutoin Oilonin kulloinkin voimassa olevien asiakastiliehtojen mukaisesti.

3. REKISTERÖITYMINEN

Asiakkaan edustaja täyttää asiakkaan puolesta ja sen lukuun tunnustilauslomakkeen Oilon Webshopissa sekä valitsee asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas vastaa Oilonia kohtaan edustajansa antamien tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan edustajan tulee olla täysivaltainen ja täysi-ikäinen henkilö, jolla on rekisteröity asiakkaan edustamisoikeus. Mikäli todetaan, että asiakkaan edustajalla ei ole oikeutta edustaa asiakasta tai muutoin tilata asiakkaan nimissä käyttäjätunnuksia tai tehdä niihin muutoksia tai peruutuksia, voidaan pyyntö hylätä Oilonin toimesta. Oilon Webshop-palveluihin rekisteröityminen ja palveluiden käyttö edellyttävät toimivaa sähköpostiosoitetta.

4. TUNNUKSET

Oilon toimittaa tiedon rekisteröitymisen hyväksymisestä asiakkaalle sähköpostitse. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnusten ja salasanojen salassapidosta ja vastaa kaikista käyttäjätunnuksilla tehdyistä tilauksista. Asiakas on velvollinen huolehtimaan ja vastaa yksin siitä, että tilauksen tekemiseen tarvittavat tunnukset ja salasanat ovat käytössä vain käyttäjillä, joilla on valtuus tehdä tilauksia asiakkaan puolesta. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa Oilonille käyttäjätunnusten peruuttamisesta, kun käyttäjällä ei ole enää tilausvaltuuksia, esimerkiksi tehtävän vaihtumisen tai työsuhteen päättymisen vuoksi.

5. PALVELUN KÄYTTÖ

Asiakas vastaa siitä, että Oilon Webshop-palveluiden käyttö on näiden ehtojen, lakien ja viranomaismääräysten mukaista. Oilon varaa oikeuden koska tahansa muuttaa palvelua. Palvelun tuotesivuilla pyritään ilmoittamaan mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset. Oilon ei takaa, että kaikkia tuotteita on saatavilla. Oilon pyrkii kaupallisesti kohtuullisin toimenpitein siihen, että Oilon Webshop-palveluissa esitetyt tiedot (mukaan lukien tuotetiedot ja hintatiedot) ovat paikkansapitäviä, mutta ei takaa, että tiedot olisivat kaikilta osiltaan ajantasaisia tai virheettömiä. Mikäli Oilon Webshop-palvelusta tilatun tuotteen hintatieto osoittautuu virheelliseksi, taikka tilattujen tuotteiden tuotetiedot ovat virheellisiä ja virheellä on vähäistä suurempi merkitys asiakkaan kannalta, on asiakkaalla oikeus reklamoida Oilonille tavaran virheestä kulloinkin voimassa olevien Oilonin yleisten myyntiehtojen mukaisesti. Ellei osapuolten kesken muuta sovita, on asiakkaalla oikeus tällöin peruuttaa tilaus ilmoittamalla tästä Oilonille kirjallisesti Oilonin yleisten myyntiehtojen takuuseen perustuvia vaatimuksia koskevan ehdon mukaisesti.

6. TILAUKSET

Tilaus sitoo asiakasta, kun asiakas on tallentanut tilauksen Oilon Webshop-palveluiden sivuilla. Oilon vahvistaa tilauksen ja Oilon Webshop-palveluiden tuotteiden hinnat toimittamassaan tilausvahvistuksessa. Oilon Webshop-palveluissa tehtyihin tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia Oilonin yleisiä myyntiehtoja sekä Oilonin ja asiakkaan välisiä mahdollisia muita sopimuksia. Jos Oilon Webshop palveluiden sivuilla ilmoitettu hinta, maksuehto tai toimitusehto on ristiriidassa Oilonin toisaalla ilmoittaman ehdon kanssa, sovelletaan Oilon Webshop-palveluiden sivuilla ilmoitettua hintaa tai ehtoa.

7. PALVELUN KÄYTTÖOIKEUDEN PÄÄTTYMINEN

Oilonilla on oikeus peruuttaa, rajoittaa tai muuttaa aiemmin annettua Oilon Webshop-palveluiden käyttöoikeutta ja tarvittaessa sulkea asiakkaan käyttäjätunnus Oilonin kulloinkin voimassa olevien asiakastiliehtojen mukaisesti tai muutoin perustellusta syystä. Tällaisia syitä voivat olla muun ohella näiden ehtojen tai voimassa olevan lainsäädännön rikkominen, Oilon Webshop-palveluiden epäilty väärinkäyttö, asiakkaan käyttäjätunnusten tai salasanojen mahdollinen väärinkäyttö taikka asiakkaan asiakastilin voimassaolon päättyminen mistä tahansa syystä. Oilon voi myös sulkea asiakkaan käyttäjätunnuksen tilanteessa, jossa Oilonilla ei ole asiakastiliehtojen tai yleisten myyntiehtojen mukaan velvollisuutta toimittaa asiakkaalle sen tilaamia tuotteita maksujen laiminlyönnin vuoksi. Oilon ilmoittaa asiakkaalle Oilon Webshop-palveluiden käyttöoikeuden peruutuksesta, rajoituksesta tai muutoksesta ilman aiheetonta viivästystä.

8. OILON WEBSHOP-PALVELUIHIN LIITTYVÄ VASTUUNRAJOITUS

Oilon ei takaa Oilon Webshop-palveluiden keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa palvelun saatavuudesta. Oilon Webshop-palveluiden käyttö tapahtuu asiakkaan vastuulla. Oilon ei vastaa Oilon Webshop-palveluiden käytön keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, liikevaihdon tai -voiton menetyksestä, vastuusta kolmannelle osapuolelle, tiedon menetyksestä taikka muusta kustannuksesta, vahingosta tai menetyksestä. Oilon ei vastaa epätäsmällisten tai virheellisten hinta- tai tuotetietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oilonilla ei ole velvollisuutta missään tilanteessa toimittaa asiakkaalle Oilon Webshop-palvelusta tilattua tuotetta, mikäli sen hintatieto on ollut virheellinen.

9. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PALVELUT

Oilon Webshop-palveluiden osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita. Oilon ei ole vastuussa tällaisista kolmannen osapuolen palveluista ja niiden käyttö tai muu hyödyntäminen mahdollisesti luo asiakkaan ja tällaisen kolmannen osapuolen välille sopimussuhteen, johon Oilon ei ole osapuoli.

10. OIKEUDET PALVELUSSA OLEVIIN MATERIAALEIHIN

Omistus- ja immateriaalioikeudet Oilon Webshop-palveluissa ja muualla Oilon-konsernin www-sivuilla oleviin tuotekuviin ja muihin tuotetietoihin kuuluvat Oilonille tai sen yhteistyökumppaneille. Asiakas voi kopioida ja luovuttaa yksittäisiä tuotekuvia ja tuotetietoja vain osana tarjouksiaan omille asiakkailleen. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, käyttää tai luovuttaa niitä laajemmin tai muussa tarkoituksessa. Oilonin hintatiedot ovat luottamuksellisia liikesalaisuuksia eikä asiakas saa ilmaista niitä muille.

11. HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA

Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus antaa Oilon Webshop-palveluissa käyttäjiä ja muita asiakkaan yhteyshenkilöitä koskevat henkilötiedot. Oilon Webshop-palveluiden käyttäjien tiedot ovat osa Oilonin asiakasrekisteriä, johon sovelletaan Oilonin tietosuojaohjeistusta.

12. TIETOTURVA

Oilon pyrkii kohtuullisin toimin varmistamaan, että Oilon Webshop palveluiden käyttö on turvallista eivätkä ne sisällä viruksia, haittaohjelmia tai muita vastaavia virheellisyyksiä tai haittoja. Oilon huolehtii siitä, että Oilon Webshop palveluiden tietoturva on järjestetty yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä pyrkien asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Oilon ei kuitenkaan takaa täyttä tietoturvaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

13. EVÄSTEET

Oilon ja sen yhteistyökumppanit käyttävät Oilon Webshop-palveluissa, Oilon-konsernin www-sivustolla evästeitä, joiden avulla voidaan kerätä tietoja asiakkaan käyttämistä palveluista. Oilon voi myös yhdistää näin kerättyjä tietoja. Em. tietoja käytetään Oilon Webshop-palveluiden ja muiden palveluiden käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen.

Oilonin tietosuojakäytäntö

14. EHTOJEN MUUTOKSET

Oilonilla on oikeus muuttaa ja täydentää näitä käyttöehtoja ilmoittamalla asiasta Oilon Webshop-palveluiden sivuilla taikka asiakkaan yhteyshenkilölle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset ja muutos tulee voimaan, kun ilmoitus on lähetetty asiakkaalle tai saatettu asiakkaan nähtäville Oilon Webshop-palveluiden sivuilla ja asiakas jatkaa Oilon Webshop-palveluiden käyttöä muutoksen jälkeen.

15. RIIDAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, pois lukien lainvalintasäännöt. Näihin ehtoihin tai www-​sivujen käyttöön liittyvät riitaisuudet käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.